תקנון אתר

תנאים כלליים:
1. תקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות אך פונה אל שני המינים באופן שווה.
2. הוראות תקנון זה מסדירות את מערכת היחסים, אופן השימוש באתר וכן רכישת מוצרים בו.
3. בכניסתך לאתר, הנך מאשר כי קראת ואישרת את כל התנאים הקבועים בתקנון זה. ככל
ואינך מסכים עם תנאי מן התנאים האמורים להלן הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר.
4. 3dny.co.il (להלן: יזמקו תלת מימד בע”מ, ח.פ 515964005) רשאי בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי לשנות כל תנאי
מהתנאים הקבועים בתקנון זה מבלי צורך להודיע על-כך, לרבות את מחירי המוצרים
המוצעים בו.
5. תקנון זה חל על השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו באמצעות כל מכשיר, לרבות
מחשב, סמארטפון, טאבלט. שימת ליבך כי רציפות ושלמות המידע באתר עלולים להיות
מושפעים מסוג המכשיר ממנו אתה גולש.
6. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק
הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר ו/או על חלק
מהעסקאות המבוצעות בו (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על
הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
7. בית העסק עושה כמיטב יכולותו להציג את המידע באתר באופן שלם ומקיף לרבות ביחס
לתיאור המוצרים, וכן התמונות, המפרטים והמחירים המוצגים. יחד עם זאת יתכן כי באלה
יחולו שגיאות ו/או טעות סופר ו/או השמטות בתום לב, מיד עם גילוי על טעות כאמור בית
העסק יפעל לתקנה לאלתר. כמו-כן תיתכן סטייה קלה בין התיאורים כפי שהם מוצגים באתר
לבין המציאות.
8. טעויות סופר במחיר המוצרים לא תחייב את בית העסק. במקרה של הזמנה כאמור, בית
העסק יפעל מיד ליידע את הלקוח בדבר הטעות ויאפשר לו לשלם את המחיר המלא או
לבטל את ההזמנה, והכל לבחירתו.

רכישה באתר
9. על-מנת לבצע רכישה באתר, אתה מאשר כי: מלאו לך 18 שנים; כי אתה כשיר לבצע
פעולות משפטיות מחייבות; וכי אתה בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק  ע"י אחת מחברות
כרטיסי האשראי, ו/או ברשותך חשבון פייפאל.
10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בית העסק יהא רשאי למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן
זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל
אחד מהמקרים הבאים:
10.1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
10.2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
10.3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
10.4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או
בצד ג' כלשהו;

10.5.כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
11. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות בחירתם והוספתם לסל הקניות. לאחר הוספת המוצרים
לסל הקניות עליך להזין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין
הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון, עיר, כתובת מלאה, כתובת דואר אלקטרוני, וכן
האם ברצונו לקבל את המוצר באמצעות משלוח או באמצעות איסוף עצמי. השדות
המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה. כמו-כן
תוכל למלא הערות למוכר.
12. במידה ויש בידך קוד קופון, תוכל להזין אותו ברובריקה המתאימה לכך ולממש אותו.
13. עליך למלא אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. מילוי הפרטים כפי שהוזנו על-ידך יהוו לראייה
חלוטה לנכונותם. ככל והפרטים שמסרת אינם מדוייקים, בית העסק לא יהיה אחראי לאובדן
המשלוח ו/או לאי הגעתו.

14. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידך יחשב לביצוע הזמנה (להלן: "ההזמנה")
עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ו/א חשבון הפייפאל, ורק
לאחר קבלת אישור, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, והכל בכפוף להימצאות
המוצרים במלאי העסק והאתר.
15. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אליך אישור באמצעות הדואר
האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר
לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
16. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש
ו/במועד ההזמנה, אלא אם פעולת הרכישה הוגדרה מול הלקוח כמקדמה/תשלום מראש
כנגד אספקה עתידית. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד
למועד ביצוע ההזמנה, לא יהא בית העסק מחויב לספק את המוצר, ובכפוף לכך שישיב ו/או
יבטל כל סכום ששולם, אם שולם.
17. בית העסק שומר לעצמו את הזכות לבטל את המבצעים המוצעים באתר ו/או את מועדון
הלקוחות ו/או את השימוש בקוד קופון ו/או לשנות את תנאיהם בכל עת, והכל לפי שיקול
דעתו הבלעדי.
18. במידה ולא חל על הצרכן חוק הגנת הצרכן, אזי הבעלות על המוצר תועבר במלואה ללקוח,
אך ורק לאחר ובכפוף לפירעון מלוא התמורה
משלוחים
19. המועד הקובע לביצוע המשלוח הינו יום העסקים שבו אושרה העסקה על ידי חברת האשראי
או פייפאל.
20. זמני ועלות המשלוח יופיעו בעת רכישת המוצרים בטופס המקוון ובטרם השלמת התשלום,
כאשר מוצרים ממחיר מסוים לא יחויבו כלל בדמי משלוח. כמו-כן יתאפשר איסוף עצמי של
המוצרים מבית העסק בתיאום מראש.
21. בית העסק יפעל כמיטב יכולתו לספק את המוצרים במהירות והמוצרים ובתוך 3-7 ימי עסקים
(תלוי בבחירת המשלוח) כאשר זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי
עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
22. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר
ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.
23. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר
נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
20.1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מגפת הקורונה, מלחמה, מבצע צבאי, מבצע
חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות
כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או
הובלת מוצר.
20.2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או בית העסק.
20.3. מכל סיבה אחרת הקשורה בחברת המשלוחים בלבד.
24. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לבית העסק בגלל
פרטים מוטעים, יהיה עליך לשאת בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. 

ביטול רכישה
25. רוכש אשר מוגדר כצרכן כהגדרתו בחוק (מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך
עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי) רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות
חוק הגנת הצרכן תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ובתנאי שיתקיים כל
האמור להלן:
22.1. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם

וכפי שמצויין למעלה, הצרכן יכול למסור הודעת ביטול בעל פה (בטלפון או בבית העסק) או בכתב: במייל [email protected], פקס , דואר רשום או דרך הקישור הייעודי. בהודעת הביטול יש לציין את שם ומספר הזהות של הצרכן. 
22.2. המוצר הושב באריזתו המקורית אל בית העסק, על חשבון הרוכש, כשהוא שלם, ללא כל פגם, ולא נעשה בו כל שימוש או חיבור לחשמל

26. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע,  או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם. המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.


ביטול רכישה מצד העסק
27. בית העסק יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או
להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או
חלקו.
28. במקרה כאמור, הודעה על ביטול הרכישה תשלח אל הרוכש, ובית העסק יימנע מחיובו או
ישיב לו את הסכום ששולם על-ידו.
29. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי
בית העסק ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
אחריות על מוצרים
30. אחריות על המוצרים הינה של היבואן בלבד ובהתאם להוראותיו, ובית העסק אינו צד
לאחריות.

אחריות כללית
31. בית העסק אינו נושא בכל אחריות לשימוש במוצרים ו/או לכל נזק שעלול להיגרם מהם בין
אם נזק ישיר ובין אם נזק עקיף, וכל נזק שעלול להיגרם מכל שימוש במוצרים הינו באחריות
המשתמש בלבד. יחד עם זאת, יובהר כי בית העסק עושה ויעשה כמיטב יכולתו לשתף
פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
32. בית העסק אינו נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או
הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
33. בכל מקרה בית העסק לא יישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתו
המלאה.

זכויות יוצרים
34. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הנם רכושם של בית העסק בלבד או של
צדדים שלישיים אחרים שהרשו לבית העסק להשתמש בהם.
35. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב
המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
36. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם וכן על דף האינסטגרם/פייסבוק של
3dny.co.il סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושו של בית העסק ואין
לעשות בהם כל שימוש.
37. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות
סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים.

סודיות ופרטיות
38. כל פרטיו האישים של הרוכש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של בית
העסק באופן מאובטח.
39. בית העסק לא עשה כל שימוש בפרטים אלו למעט לשם השלמת עסקה. למען הסר ספק,
פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של העסק.
40. למרות האמור לעיל, בית העסק יהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד
שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בבית
העסק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, ואילו המשתמש עשה שימוש בשירותי בית העסק
לביצוע מעשה בלתי חוקי.
41. העסק יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח
מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים ו/או דיוור במידה ואישר זאת.
42. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של בית העסק להבטיח
חסינות מוחלטת מפני מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע
אשר שמור בידי בית העסק לא תהיה כל אחריות לבית העסק לכל נזק שיגרם עקב כך.|
43. בית העסק יהא רשאית לעשות שימוש ב – "עוגיות" ("cookies") על מנת לספק למשתמש
שירות מהיר ויעיל ולחסוך את הצורך להזין את פרטיים אישיים בכל כניסה לאתר.

דין ושיפוט
44. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
45. במקרה של ביטול עסקה על ידי הצרכן (או גולש בהתאם להגדרה המופיעה בתקנון) ינוכו מההחזר דמי ביטול ע”ס 100 ₪.